แบบทดสอบก่อนเรีย

รายวิชา (ง202) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อละคำตอบเดียว เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้นักเรียนคลิก ดูผลคะแนน

1. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร
แุุถบคำสั่ง
แถบเครื่องมือรูปภาพ
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
แถบชื่อเรื่อง

2. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร
แถบคำสั่ง
หน้าต่างทาสก์เพน
แถบสถานะ
แถบสูตรคำนวณ

3. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภทใด
โปรแกรมกราฟิก
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
โปรแกรมประมวลผลคำ
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์

4. การแสดงแถบเครื่องมือ สามารถทำตามได้ตามข้อใด
แถบเครื่องมือ => คลิกเลือกประเภทแถบเครื่องมือที่ต้องการ
มุมมอง => แถบเครื่องมือ => คลิกเลือกประเภทแถบเครื่องมือที่ต้องการ
มุมมอง => มุมมองปกติ
แฟ้ม=> คุณสมบัติ

5. แถบเครื่องมือนี้มีชื่อว่าอะไ
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
แถบเครื่องมือมาตรฐาน
รายการ
แถบเครื่องมือควบตุม

6. หมายถึงข้อใด
ผลรวมอัตโนมัติ
การเชื่อมโยงหลายมิติ
การเรียงลำดับข้อมูล
แสดงวิธีการใช้ Excel

7. หมายยถุึงข้อใด
การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
สกุลเงิน
การวิจัย
การเชื่อมโยงหลายมิติ

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกัยการปิดแฟ้มเอกสาร
การปิดแฟ้ม ทำได้โดย คลิกคำสั่ง แฟ้ม => ปิด
ถ้าแฟ้มที่ต้องการปิดยังไม่เคยบันทึกมาก่อน หรือเคยบันทึกมาแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการตกแต่งข้อความในเอกสาร จะมีข้อความว่า ต้องการเปลี่ยนแปลงลงในแฟ้มหรือไม่
ปิดแฟ้มโดยการคลิกเลือกปุ่ม
กด Ctrl + w

9. การซ่อนข้อมูลในคอลัมน์ กระทำได้โดย
ขนาด
ลักษณะของแบบอักษร
คลิกขวา => จัดรูปแบบเซล
คลิกขวาคอลัมน์ที่ต้องการซ่อน => ซ่อน

10. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร
กล่องชื่อ
กลุ่มเซลที่กำลังทำงาน
ป้ายชื่อแผ่นงาน
แถบสถานะ

11. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไ
หน้าต่างทาสก์เพน
แุถบสูตรคำนวณ
กล่องชื่อเซล
แุถบสถานะ

12. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร
แถบสูตรคำนวณ
แุภบชื่อเรื่อง
แถบคำสั่ง
แถบเครื่องมือมาตรฐาน

13. การเปลี่ยนชุดตัวอักษร ให้คลิกเลือกปุ่มใด
14. ภาพนี้มีชื่อว่าภาพอะไร
แถบสุุถานะ
แถบทาสก์เพน
แถบสูตรคำนวณ
กล่องเครืองมือควบคุม

15. ข้อใดกล่าวุถูกต้อง
ถ้าต้องการวางข้อความในเอกสารให้ชิดซ้าย คลิกสัญรูป
ถ้าต้องการวางข้อความในเอกสารให้อยู่ตรงกลาง ตลิกสัญรูป
ถ้าต้องการให้ข้อความในเอกสารเป็นตัวหนา คลิกสัญรูป
ถูกทุกข้อ

16. ุุถ้าเราค้องการเปลี่ยนมุมมองการมองเห็นในโปรแกรม ให้คลิกสัญรูปใด
17. การเปลี่ยนสีตัวอักษรทำได้โดยการคลิกปุ่มใด
18. ถ้าต้องการแทรกรูปภาพตัดปะ ให้คลิกเลือกสัญรูปใด
19. ุถ้าค้องการเปลี่ยนหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน ต้องใช้คำสั่งใด
แก้ไข => ตั้งค่าหน้ากระดาษ => เลือกแนวนอน => ตกลง
แฟ้ม => ตั้งค่าหน้ากระดาษ => เลือกแนวนอน => ตกลง
มุมมอง => ตั้งค่าหน้ากระดาษ => เลือกแนวนอน => ตกลง
เค้าโครงหน้ากระดาษ => การวางแนว => เลือกแนวนอน

20. หมายถึงข้อใด
ปรับขนาดรูปภาพ
แทรกภาพจากแฟ้ม
ปรับความมืด-สว่างของรูปภาพ
ปรับโหมดสีของรูปภาพ

21. ถ้าค้องการใส่สัญลักษณ์ หรืออักขระพิเศษ ต้องใช้คำสั่งใด
แทรก => สัญลักษณ์
รูปแบบ => สัญลักษณ์
แก้ไข => สัญลักษณ์
เครื่องมือ => สัญลักษณ์

22. หมายถึงข้อใด
การใส่สีเส้น
การเพิ่มความเข้มของสี
การเติมเส้นขอบ
การระบายสี

23. การประดิษฐ์อักษรทำได้โดยการเลือกเครื่องมือใด
24. ภาพที่เห็นนี้เรียกว่าอะไร
กล่องเครื่องมือ
แบบอักษร
กล่องชื่อเซล
ถูกทุกข้อ

25. การผสานเซลทำได้โดยการเรียกเครื่องมือใด
26. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเรียกได้จากแถบเครื่องมืออะไร
แถบคำสั่ง
รูปวาด
มาตรฐาน
รูปภาพ

27. รูปแบบในภาพนี้ ได้มาจากการเลือกที่ใด
รูปวาด
สัญลักษณ์
รูปร่างอัตโนมัติ
แผนผังองต์กร

28. หมายถึงข้อใด
การเชื่อมโยงหลายมิติ
การบันทึก
การบันทึกแฟ้ม
การบันทึกเป็นเว็บเพจ

29. แถบเครื่องมือนี้มีชื่อว่า
รูปวาด
รูปภาพ
ฟอร์ม
เว็บ

30. ขนาดกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารทั่วไปคือข้อใด
B4
A4
Letter
B5

31. ภาพนี้คือสัญรูปอะไร
เครื่องมือรูปวาด
เครื่องมือควบคุม
เพิ่มตำแหน่งทศนิยม
แบบอักษร

32. ถ้าแถบสูตรหรือแถบสถานะหายไป สามารถเรียกกลับมาได้โดยไปที่ไหน
แก้ไข
มุมมอง
แฟ้ม
แทรก

33. ไฮเปอร์ลิงก์คืออะไร
การแทรกข้อคิดเห็น
การกำหนดรายละเอียดของแผ่นงาน
การกำหนดสิทธิการใช้งาน
จุดเชื่อมโยงเอกสาร

34. การจัดรูปแบบพื้นหลังแผ่นงาน ทำได้โดย
มุมมอง =>แผ่นงาน => พื้นหลัง
แทรก =>แผ่นงาน => พื้นหลัง
แก้ไข =>แผ่นงาน => พื้นหลัง
รูปแบบ =>แผ่นงาน => พื้นหลัง

35. แถบเครื่องมือนี้มีชื่อว่า
ตรวจทานแก้ไข
ฟอร์ม
ตรวจสอบสูตร
บานหน้าต่างงาน

36. ไฟล์งานเอ็กเซลที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
.ppt
.doc
.xls
.xml

37. การพิมพ์ซองจดหมาย เลือกใช้จากแถุบตำสั่งใด
เครื่องมือ => ซองจดหมายและป้าย
แฟ้ม => ซองจดหมายและป้าย
มุมมอง => ซองจดหมายและป้าย
ไม่สามารถทำได้

38. ถ้าต้องการค้นหาและแทนที่ข้อมูลในแผ่นงาน จะทำอย่างไร
กดคีย์ลัด Ctrl + h => ค้นหาและแทนที่
แทรก => ค้นหา
มุมอง => ค้นหาและแทนที่
แก้ไข => ค้นหา

39. ถ้าต้องการใส่ข้อคิดเห็นแก่เซล สามารถทำได้โดย
คลิกขวา => สร้างรายการ
คลิกขวา => จัดรูปแบบเซล
คลิกขวา => การตรวจสอบเซล
คลิกขวา => แทรกข้อคิดเห็น

40. ไฟล์งานเอ็กเซลที่บันทึกเป็นเว็บเพจ จะมีนามสกุลใด
.doc
.gif
.xls
.html

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: